تبلیغات:

تبلیغات:

Calculator v.2

Calculator v.2

ماشین حساب فراهم می کند توابع ساده و پیشرفته ریاضی را در یک برنامه به زیبایی طراحی شده است. و گاو نر. انجام محاسبات پایه مانند جمع، تفریق، ضرب، تقسیم و و گاو نر. انجام عملیات های علمی مانند مثلثاتی، لگاریتمی، و توابع...

اطلاعات بیشتر
تبلیغات:

Touchscreen scientific calculator for S6

Touchscreen scientific calculator for S6

ماشین حساب علمی آسان به استفاده از برنامه جهانی ماشین حساب علمی برای دستگاه های صفحه لمسی است. آن را ارزیابی عبارت علمی پایه ریاضی و همچنین تو در تو تحت نظر گرفتن این کنوانسیون جبری و & quot؛ براکت قبل از قدرت قبل از نقطه قبل از محاسبه خط و & quot...

اطلاعات بیشتر